Physics at Noon: המצוד אחר פיזיקה חדשה

Prof. Abner Soffer, TAU

02 March 2014, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

אלפי מדידות, אשר נערכו במשך עשרות השנים האחרונות בעיקר במאיצי חלקיקים, הביאו להבנה של כל התופעות בהן מעורבים החלקיקים שנצפו עד כה במסגרת תיאורית "המודל הסטנדרטי". החלקיק האחרון בתיאוריה - חלקיק ההיגס - התגלה לפני פחות משנתיים  במאיץ ה-HLC בשוויץ. ההצלחה הגדולה של המודל הסטנדרטי צריכה להסתיים באנרגיות גבוהות מאנרגיות המאיצים שלנו, או בקבועי צימוד מתחת לתחום הרגישות של הניסויים הנוכחיים. לכן מצופה שהרחבת הניסויים אל מעבר למעטפת זו, תוביל לתגליות חדשות שיורו את הדרך אל "הפיזיקה החדשה". המחקר בפיזיקה החלקיקים מתמקד כיום בתחום זה, תוך ניצול הגידול באנרגיה של ה-LHC, שיפורים ברגישות הניסויים ורעיונות חדשים. בהרצאה זו אסקור את המצוד אחר חלקיקים חדשים ותופעות אחרות הנחזות על-ידי תיאוריות שנועדו להרחיב את המודל הסטנדרטי, ואתמקד בחלקיקים ארוכי-חיים ובמחקר המתבצע באוניברסיטת תל-אביב.

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>